Στο πλαίσιο του Άξονα 2, θα πραγματοποιηθούν 35 υλοποιήσεις Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας 75 ωρών.

Τα προγράμματα του ΑΞΟΝΑ 2 είναι διάρκειας 75 ωρών και θα υλοποιηθούν με τη μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία:

  • οι 30 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (6 συνεδρίες των 5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών,
  • οι υπόλοιπες 45 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπηρεσίες e-tutoring.

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης και θα υλοποιούνται με την παρακάτω σειρά:

  • 2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες),
  • Α' φάση e-learning (20 ώρες),
  • 2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες),
  • Β' φάση e-learning (25 ώρες),
  • 2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες).