Στο πλαίσιο του Άξονα 3, θα πραγματοποιηθούν 30 υλοποιήσεις Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας 50 ωρών σε Περιφέρειες του ΑΠ 7 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης).

Τα προγράμματα του ΑΞΟΝΑ 3 είναι διάρκειας 50 ωρών και θα υλοποιηθούν με τη μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία:

  • οι 20 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (4 συνεδρίες των 5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών,
  • οι υπόλοιπες 30 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπηρεσίες e-tutoring.

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης και θα υλοποιούνται με την παρακάτω σειρά:

  • 2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες),
  • Φάση e-learning (30 ώρες),
  • 2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες).

Η ενότητα που αφορά τα χρηματοοικονομικά, στόχο έχει να δώσει στους εκπαιδευόμενους βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικής ώστε εκείνοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν με μεγαλύτερη ευκολία στο εμπορικό περιβάλλον το οποίο πλέον απαιτεί από τους εμπόρους να έχουν σύνθετες και προχωρημένες γνώσεις.

Η ενότητα αυτή αναπτύσσει σε σχετική έκταση και βάθος τα θέματα της χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα, ποιο είναι το χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι συμμετέχοντες σε αυτό και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που αφορούν μια εμπορική επιχείρηση.

Για το πρόγραμμα αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο να παρουσιαστούν μαζί με το εγχειρίδιο εκπαιδευομένου τα κυριότερα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της αγγλικής, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταφεύγουν σε αυτά για να ενημερώνονται ως προς τη δομή της ξένης γλώσσας. Η παράθεση των κυριοτέρων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων στα έντεκα (11) κεφάλαια αυτού του βιβλίου προέκυψε από το γεγονός ότι στο κυρίως πρόγραμμα, εκτός των ασκήσεων που αφορούν την εμπέδωση και πρακτική εξάσκηση της εμπορικής ορολογίας, υπάρχουν και ασκήσεις για την πρακτική εξάσκηση της γραμματικής της αγγλικής γλώσσας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκείνους τους επιχειρηματίες που συνεργάζονται ή έχουν εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό ή σκοπεύουν να δημιουργήσουν τέτοιες σχέσεις στο μέλλον. Θεωρείται, λοιπόν, απαραίτητο ότι πρέπει να είναι ενήμεροι της ορολογίας που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές τους με το εξωτερικό και η οποία αφορά σε προϊόντα, αγορές ή πωλήσεις, προώθηση προϊόντων, εμπορικές εκθέσεις, διαφήμιση, σχέσεις με τράπεζες, επιταγές, τιμολόγια, συναλλαγματικές, φορτωτικές, επιτόκια και συνάλλαγμα, χρηματιστήριο και άλλες δραστηριότητες.

Οι λογιστικές διαδικασίες βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένες αρχές που πρέπει να τηρούνται για να εξάγονται αξιόπιστα αποτελέσματα και συμπεράσματα, που θα βοηθήσουν όλους τους ενδιαφερόμενους να πάρουν τις καταλληλότερες αποφάσεις.

Κάθε επιχείρηση έχει μια συγκεκριμένη διάρθρωση που αποτυπώνεται με τους λογαριασμούς του Εθνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Η γνώση αυτών των λογαριασμών και της δομής μιας επιχείρησης όπως αυτή εκφράζεται από τον Ισολογισμό ή της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης όπως αυτή εκφράζεται από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της επιχείρησης και, κατ’ επέκταση, η ανάλυσή τους, μπορεί να βοηθήσει σε αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των απειλών της επιχείρησης ή σε ουσιαστικότερη εκμετάλλευση των δυνατών της σημείων.

Οι φορολογικές διαδικασίες βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένες αρχές που πρέπει να τηρούνται για να εκπληρώνει ο φορολογούμενος, είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, τις υποχρεώσεις του, έτσι ώστε να μειώνει τον κίνδυνο προστίμων από τις φορολογικές αρχές, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αρμονική λειτουργία της επιχείρησής του.

Φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας