Στο πλαίσιο του Άξονα 4, θα πραγματοποιηθούν 35 υλοποιήσεις Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας 50 ωρών σε Περιφέρειες του ΑΠ 7 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης) με ειδικό εξ’ ολοκλήρου νέο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα προκύψει από το Υποέργο 3.

Τα προγράμματα του ΑΞΟΝΑ 4 είναι διάρκειας 50 ωρών και θα υλοποιηθούν με τη μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία:

  • οι 20 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (4 συνεδρίες των 5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών,
  • οι υπόλοιπες 30 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπηρεσίες e-tutoring.

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης και θα υλοποιούνται με την παρακάτω σειρά:

  • 2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες),
  • Φάση e-learning (30 ώρες), 
  • 2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες).

Η επιτυχία μίας επιχείρησης εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η γνώση και η κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει η επιχείρηση, και πιο συγκεκριμένα, το αγοραίο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, είναι απολύτως αναγκαία η μελέτη και η γνώση των αγορών.

Η οικογένεια και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, Ο Οικογενειακός Προϋπολογισμός, Οι Οικογενειακός Ισολογισμός, Οικονομικές καταστάσεις που συμβάλλουν στον οικονομικό προγραμματισμό, Ο προγραμματισμός των οικογενειακών επενδύσεων.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα αναφερθούμε γενικά για τα πιστωτικά ιδρύματα και πιο συγκεκριμένα στις  Εμπορικές Τράπεζες  και την πιο σημαντική λειτουργία τους, τις χορηγήσεις δανείων. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την χρηματοδότηση τους από τα πιστωτικά ιδρύματα.