Συνοπτική, αλλά με ολοκληρωμένο τρόπο, παρουσίαση της φιλοσοφίας του μοντέλου Διοίκησης Ποιότητας. Τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στη βελτίωση της ποιότητας γενικά. Πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις πολυσύνθετες προκλήσεις του ανταγωνισμού έχουν πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να εφαρμόσουν διάφορα συστήματα ή μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας. Μια βασική στρατηγική για την επίτευξη της υψηλής ποιότητας είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management, TQM).