Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκείνους τους επιχειρηματίες που συνεργάζονται ή έχουν εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό ή σκοπεύουν να δημιουργήσουν τέτοιες σχέσεις στο μέλλον. Θεωρείται, λοιπόν, απαραίτητο ότι πρέπει να είναι ενήμεροι της ορολογίας που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές τους με το εξωτερικό και η οποία αφορά σε προϊόντα, αγορές ή πωλήσεις, προώθηση προϊόντων, εμπορικές εκθέσεις, διαφήμιση, σχέσεις με τράπεζες, επιταγές, τιμολόγια, συναλλαγματικές, φορτωτικές, επιτόκια και συνάλλαγμα, χρηματιστήριο και άλλες δραστηριότητες.