Στόχος της ενότητας δεν είναι να αναπτύξει στους εκπαιδευόμενους – επιχειρηματίες εμπόρους δεξιότητες χειρισμού υπολογιστών, λογισμικού αυτοματισμού γραφείου ή εφαρμογών του Διαδικτύου. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν περισσότερο μεσαία ή κατώτερα στελέχη στην επιχείρηση. Στόχος είναι η ενημέρωση των επιχειρηματιών ώστε να γνωρίζουν τι μπορεί να κάνει η επιχείρησή τους αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν.